Plc ครูภาษาอังกฤษหัวหิน

เชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 Active Learning วันที่ 5 พฤษภาค… ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โรงเร… PLC-ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังไคร้ฯ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี …

การปฏิบัติหน้าที่ของครูเวรประจำวัน คุณครูทุกท่านทำหน้าที่ต้อนรับนักเรียนตั้งแต่เช้าที่หน้าประตูทักทายยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองมั่นใจได้เลยว่านักเรียนเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัย.. งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อค100%เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจัดเก็บข้อมูลผู้ขับขี่ทุกคนไว้ในระบบเพื่อ.. Plc วิชางานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จ.ชลบุรี…

plcวิชาภาษาไทย

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดการทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มครั้งท.. โรงเรียนโยธีราษฏร์ศรัทธาราม จังหวัดนครนายก มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ่งเน้น “กระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้” และ “กระบวนการหาคำตอบสำคัญกว่าคำตอบ” โดยใช้ฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ที่พัฒนาโดยองค์กรภ… เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมและทดสอบความรู้พื้นฐานใน 4 วิชาหลัก คือวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ จึงจัดให้มีการทดสอบคัดแยกห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่.. ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรม มอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีท่านพระครูโกศลถาวรกิจ เป็น..

Plc กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน จ.ชลบุรี… กลุ่ม (PLCถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) เปิดห้องเรียนนำแผนการสอนตามประเด็นพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายของ.. ต้นแบบการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะ ในบริบทโรงเรียนพหุวัฒนธรรม สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน มีสุขภาวะที่ดีได้บนพื้นฐานวิถีและวัฒนธรรมของตนเอง . เชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกีย…

ท่านเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้าง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ใ.. นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้.. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี…. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

plcวิชาภาษาไทย

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ… มะพร้าว เป็นพืชพื้นเมืองของไทย ซึ่งบรรพบุรุษได้นำมะพร้าวมาใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นมะพร้าวได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์ เนื่องจากที่มาของปัจจัย four ได้แก่อาหารยารักษาโรค และที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่โบราณกาล โดยที่คนไทยไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่ภายหลังน้ำมะพร้าวและกะทิเป็นไขมั… แก้ไขปัญหานักเรียนไม่สามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้… วันนี้ จะนำเสนอ การเขียนแผน “การจัดกิจกรรมสะเต็ม” ที่ใช้เวลาสอน สัปดาห์ละ 1 คาบ ตลอดภาคเรียนท่านใดจะนำไปใช้.. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย พระราชกรณีกิจของพระองค์ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งควา.. ครูธนพล ปาปักโข ครูผู้สอนวิชาดนตรี ขอเวลาซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิต ช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงเช้าเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกซ้อมอย่างเต็มที่..

เปิดห้องเรียนนำแผนการสอนตามประเด็นพัฒนานักเรียนตามเป้าหมายของกลุ่มเข้าใช้สอนจริงในช.. การรวมกลุ่ม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)จังหวัดเพชรบุรี… ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ในการต่อเส้นสปาเก็ตตี้ให้ได้สูงที่สุด แล้วใช้ Marshmallow เป็นจุดสูงสุดในการวัดความสูง มาดูกันว่า เด็กๆ จะทำอย่างไรให้เส้นสปาเก็ตตี้ของกลุ่มตัวเองสูงที่สุด ? ลิงก์อบรมออนไลน์ 5 หลักสูตรจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ อบรมstarfishlabz รับเกียรติบัตรจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

นำเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการกัน….แล้วสอนนักเรียน …..จึง “ยังไม่ถึงเป้าหมายของ STEM Ed.” .. …………..”การบูรณาการ” ….ตามความหมายของนิยามข้างต้น คือ การ “ผสมผสาน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา”…………. …..วันนี้ …..ขอเสนอ…แผนภาพ ที่เป็น “ความคิดรวบยอด”…ของ STEM Activity……. คุณครูครับ….ในความหมายของผม “พีรเดช จันทร” นะครับ….ไม่ใช่ผู้รู้อะไรนักหนา….

ผู้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ DEEP ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ Co-Leader DEEP ของ สพฐ. เป็นการบอกว่า….อย่ามอง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ กระบวนการทางวิศวกรรม เป็น “ก้อนๆ”…. ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. PLC วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี… กลุ่ม (PLC ใช้CIPPA MODEL ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียน.. อบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างสื่อ PowerPoint ด้วย Canva และโต้ตอบได้ด้วย ClassPoint วันที่ 28 พฤษภาคม 2…

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ตัวอย่างการสอน “เรียนสุข สนุกสอน ห้องเรียนเน้นพื้นฐาน กระบวนการเป็นทุน” เป็นตัวอย่างหนึ่งการสอนของคุณครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน) วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนในจังหวัด… กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5… โรงเรียนบ้านบึงตะกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ การผลิตถ่านหอมอัดแท่งดูดกลิ่น และยังเป็นก่ารเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน หารายได้ระหว่างเรียน และเป็นการส่งเสริมอาชีพ… โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนสอนคิด วิเคราะห์ “คำยืม” ในวิชาภาษาไทยโดยบูรณาการด้วยเทคโนโลยีให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.zero เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ และนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น จากกระบวนการเรียนการสอนภายใต้ PLERN Model ที่เรียนสนุกและแฝงไปด้วยความรู้ที่ได้รับอย่างยั่งยืน… หลังจากที่ได้เครื่องมือจาก OECD และอบรมกับ OECD มาก็คิดว่า น่าจะศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนที่จะมาเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ และก็เลยได้มีโอกาสได้รู้จัก กระบวนการเรียนการสอนหนึ่งของสพฐ QSCCS ที่น่าจะสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ Rubric ของ OECD จึงนำมาทดลองใช้ในวิชาศิลปะของตัวเอง และเร…

คณะทำงานกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ HCEMC สพฐ. การจัดการศึกษาแบบสะเต็ม หรือ STEM Education .ในโรงเรียน…ที่สมบูรณ์ ……ต้องไป “จบ” ….ที่ “กิจกรรมสะเต็ม ” ครับ. คือ การแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่…….. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์.. ยังเหลืออีกหนึ่งโมเดลของกลุ่มอาจารย์จิตตวีร์ ซึ่งกำลังจะจัด PLC ขยายผลเร็ว ๆ นี้ ตั้งใจว่าจะถอดบทเรียนไว้ในบันทึกต่างหากครับ …

แต่เป็นการสอนที่ทำให้ นักเรียน เห็นความสัมพันธ์กันระหว่าง วิทยาศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์ ……เท่านั้น……. ผู้เขียนณรงค์ ตันชีวะวงศ์จำนวนหน้า416 หน้าเนื้อในพิมพ์ขาวดำขนาด18.5 x 26 ซม.น้ำหนัก695 กรัมปีพิมพ์ครั้งแรก2541สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. “นายอำเภอบ้านสร้าง ระดมพลัง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ภายใต้แนวคิ..

หัวข้อการเรียนรู้ ชื่อว่า กิจกรรม The Regent of Soil เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดิน ผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมายคือ ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องดิน แต่ในการเรียนรู้อยากจะพัฒนาทักษะหลายๆทักษะไปด้วย เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ … การจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทย… นายนัฐรวี ศรีสุขโข นักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับการประเมินระดับภาคเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน.. โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน..

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เเละนักเรียนวิชาส่งเสริมความเป็นเลิศ กับเวทีทอล์คโชว์เล็กๆในหัวข้อ Bullying in faculties (การกลั่นเเกล้งในโรงเรียน) ที่มาของการจัดกิจกรรมนี้คือเรามีเเรงบันดาลใจมาจากเว.. โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement .. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จากกลุ่มธุรกิจ TCP ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นักเรียนผู้รับทุนการศึกษาพร้อมผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานและทีมงานฝ่ายบริหารงานวิชาการให้การต้อนรับ คุณนิ.. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทำไข่เค็มสมุนไพรรสต้มยำ สอนโดย นางสาวสุธาทิพย์ ควรนาม (ครูดีดี้ ) โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป.ชบ.2…

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ three ประจำปีการศึกษา.. ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ…. ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ตลาดที่ eight “การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” วันอังคารที่ 26… ลิงก์แทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ตลาดที่ 8 การสอนให้สนุกจากครู…

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม นำโดยท่าน ผอ.ดร.ปราณี หนูขาว คณะครู ได้เยี่ยมชมการสอนวงล้อสูตรคูณมหาสนุกของชั้นประถมศึกษาปีที่ three… AllJIS HANDBOOKKaizen MagazinePromotionSLC SchoolTPA Goodiesuncategorizedการบริหารคณิตศาสตร์-เสริมความรู้จิตวิทยา-พัฒนาตนเองช่าง-เทคนิคภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาไทยสำหรับคนญี่ปุ่นวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์-เสริมความรู้สื่อเสริมการเรียนการสอนสุขภาพและความงามหนังสือคัดสภาพราคาพิเศษหนังสือเรียน ปวช. ภายใต้การนำของนางสาลี่ เชิดชู ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง นำข้าราชการครูคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ ท..