กล้วยไม้พืช Phalaenopsis เติบโตรากอากาศใหม่ มุมมองระยะใกล้ของยอดรากเขียวชอุ่มและสีเขียวสดพร้อมห ภาพสต็อก ดาวน์โหลดรูปภาพตอนนี้

รุ่งจรี กำลังรัมย์, กิตติศักดิ์ ปานมิ่ง, สยาม ระโส และ ประภัสรา ศิริขันธ์แสง. คุณสมบัติและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันของไวน์ ลูกหว้า ไวน์ลูกหว้าผสมน้ำสับปะรดและไวน์ลูกหว้าผสมน้ำมะเฟือง. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3” Thailand four.zero นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ มีนาคม 2560. เจษตรา ลำพองชาติ, วิจิตรา บุญปัญญา, สยาม ระโส และประภัสรา ศิริขันธ์แสง.

anatomy กล้วยไม้

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ออกดอกช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ทั้งนี้ เอื้องเทียนปากสีน้ำตาลอยู่ในสถานภาพพืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ตามเกณฑ์การประเมินของ IUCN (2001) และการค้นพบดังกล่าว ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เมื่อเดือน พ.ย.2555.

anatomy กล้วยไม้

อัญญารัตน์ สุขเต็ม, สุวรรณรัตน์ นิยม, สยาม ระโส และ คุณภัทร ศรศิลป์. ความหลากชนิดของโปรโตซัวคลาสในแมสทิโกเฟอราและคลาสซาร์โคดินาในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 3” Thailand four.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ มีนาคม 2560. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.

anatomy กล้วยไม้

สบู่ล้างมือผสมด้วยสารสกัดสมุนไพรเพื่อยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli TISTR117. สุวกานต์ ไทยประโคน ณัฐธิดา แจ่มแจ้ง ประภัสรา ศิริขันธ์แสง และ สยาม ระโส. อัปสร วิทยาประภารัตน์, เกศิณี ระมิงค์วงศ์. “กายวิภาคศาสตร์ของเม็ดแป้งของสาคูในประเทศไทยAnatomy of Starch Granules of Arrowroot in Thailand”.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.